Regulamin rezerwacji

 

 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

najmu apartamentów Feelgood Apartments Agata Kosiorkiewicz, ul. Piłsudskiego 19 lok. 75, 22-400 Zamość,

NIP 8151536984


§ 1
WARUNKI OGÓLNE


Niniejszy regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji
i najmu apartamentów zamieszczonych w ofercie firmy Feelgood Apartments. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU NAJMU APARTAMENTÓW FEELGOOD APARTMENTS. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Klientem
a firmą Feelgood Apartments zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu - bez wyżywienia i dojazdu.

Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.


§ 2

Usługi świadczone drogą elektroniczną


Usługodawca świadczy usługi: - zawierania umowy najmu apartamentu.§ 3
REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM APARTAMENTU


Sposoby dokonywania rezerwacji - system rezerwacji on-line na stronie internetowej www.noclegzamosc.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 600823587. Do dokonania rezerwacji wymagany jest komputer z dostępem do internetu oraz dowolna przeglądarka internetowa. 
Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie rezerwacji wybranego apartamentu wraz z kosztem całego pobytu, terminem i wysokością zadatku oraz linkiem do płatności on-line. Płatności dokonuję się za pomocą zewnetrznego serwisu płatności tpay.com. W przypadku nieopłacenia zadatku we wskazanym w e-mailu terminie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana i oznacza odstąpienie od umowy. 


W przypadku odwołania rezerwacji przez klienta na więcej niż 7 dni przed planowanym pobytem całość zadatku zostanie mu zwrócona. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym pobytem, zadatek nie podlega zwrotowi. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.


Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. 


Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta firmy Feelgood Apartments. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o RODO oraz polityką prywatności znajdującą się pod tym adresem - https://www.noclegzamosc.pl/polityka-prywatnosci/


§ 4
PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE


Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 (jeśli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy do apartamentu.

W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem Feelgood Apartments.

Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do godziny 21.00.


Klient przed przekazaniem kluczy zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności (różnica pomiędzy całkowitą kwotą a kwotą zadatku) w gotówce.

Klient może otrzymać fakturę VAT za pobyt w apartamencie, o ile poinformuje
o chęci jego otrzymania wcześniej (np. podczas składania rezerwacji)


Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Gość:
- nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
- znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- zachowuje się w sposób agresywny


§ 5
WYMELDOWANIE I WYJAZD


Doba hotelowa kończy się o godzinie 12.00. Godzina wyjazdu ustalana jest z Klientem co najmniej na dobę przed opuszczeniem apartamentu drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 600823587. Wymeldowanie odbywa się od godziny 6.00 do 12.00.


Wyjazd z apartamentu po godzinie 12.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem Feelgood Apartments, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę
i liczony według obowiązującego cennika.


Przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi Naszej firmy najpóźniej do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, jeśli firma Feelgood Apartments będzie dysponować wolnymi apartamentami.


§ 6
ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU


W przypadku anulowania lub odstąpienia z rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym pobytem, wpłacony zadatek przepada.

Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą firmy Feelgood Apartments.

Feelgood Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego skrócenia pobytu przez gościa. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.


Ewentualne zmiany powinny być zgłoszone telefonicznie. Jednocześnie Feelgood Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym pobytem, z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian i jednoznacznym z tym odstąpieniem od Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.§ 7
APARTAMENT ZASTĘPCZY


W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Feelgood Apartments zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego lub apartamentu o wyższym standardzie, o ile będzie takim dysponowała. W przypadku braku wolnego apartamentu Feelgood Apartments ma prawo anulować rezerwację. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.


§ 8
OBOWIĄZKI KLIENTA


Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 6.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową.

Ilość osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ta określona
w umowie najmu.


Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi apartamentu braków wyposażenia apartamentu i szkód zastałych bądź wyrządzonych
w apartamencie.

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone
w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.


§ 9
Reklamacje


Usługobiorca może złożyć reklamację dot. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezwłocznie to jest w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wykonania. Reklamacja jest składana na adres Usługodawcy wskazany do korespondencji . Adresem do korespondencji jest adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja określa twierdzenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz argumenty na ich potwierdzenie. Usługodawca jest obowiązany Udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej , uważa się, że uznał reklamację.§ 10
Informacje dodatkowe


Palenie we wszystkich apartamentach firmy Feelgood Apartments oraz wprowadzanie zwierząt jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 500 PLN.


Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma Feelgood Apartments nie odpowiada.


Firma Feelgood Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.


Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Feelgood Apartments a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Feelgood Apartments.